Polityka prywatności

Definicje

Terminom używanym w niniejszej Polityce Prywatności nadaje się następujące znaczenie:

1. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej o ile co innego nie wynika wyraźni z kontekstu;

2. Operator Serwisu lub Edu4u – podmiot świadczący Usługi opisane w Regulaminie. Operatorem Serwisu jest spółka EDU4U LTD z siedzibą w Londynie, 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU, numer firmy według angielskiego Companies House 10954143;

3. Podmiot współpracujący – uczelnia wyższa na terenie Wielkiej Brytanii poza Irlandią Północną, która to rekrutuje studentów na wszelkiego rodzaju studia (m.in. studia zerowe, studia I i II stopnia, studia doktoranckie itp.), jak i uczelnia wyższa lub inny podmiot udzielający finansowania na podjęcie studiów na terenie Wielkiej Brytanii poza Irlandią Północną;

4. Regulamin – dokument „Regulamin Serwisu EDU4U”, który określa zasady korzystania z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Operatora Serwisu na rzecz Uczestnika Usług za pomocą Serwisu;

5. Serwis – serwis internetowy „edu4u”, dostępny pod adresem www.edu-4u.uk;

6. Uczestnik – osoba fizyczna, która zarejestrowała się w Serwisie;

7. Usługi – wspieranie procesu rekrutacji na Studia oraz procesu uzyskania Finansowania na Studia prowadzonego przez Operatora Serwisu oraz wspieranie Uczestników w docieraniu z aplikacją na Studia, do podmiotów udzielających Finansowanie;

8. Studia – studia wyższe wszelkiego rodzaju (m.in. I i II stopnia, studia doktoranckie podyplomowe ect.) na terenie Wielkiej Brytanii poza Irlandią Północną;

9. Finansowanie – uzyskanie wszelkiego rodzaju pomocy finansowej na Studia poprzez uczelnię wyższą lub inny podmiot na terenie Wielkiej Brytanii poza Irlandią Północną;

Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka Prywatności” (dalej: Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony Danych osobowych w EDU4U LTD z siedzibą w Londynie,
20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU, nr firmy według angielskiego Companies House 10954143 . Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

2. Niniejsza Polityka opisuje sposób w jaki Operator Serwisu postępuje z Danymi osobowymi Uczestników, w szczególności sposób gromadzenia, wykorzystania, przetwarzania oraz ochrony Danych osobowych.

3. Czynności, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Operator Serwisu wykonuje na podstawie Regulaminu: http://www.aplikacja.edu-4u.uk/terms

4. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników za pośrednictwem Serwisu jest Operator Serwisu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed ich przesłaniem Operatorowi Serwisu za pośrednictwem Serwisu.

5. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Dyrektor Zarządzający Operatora Serwisu oraz jeżeli Dyrektor Zarządzający wyznaczy osobę do zapewnienia zgodności z ochroną danych osobowych, to ta osoba.

6. Za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiadają:

(i) Inspektor Ochrony Danych, jeżeli został powołany w Edu4u,

(ii) komórka organizacyjna odpowiedzialna za obszar bezpieczeństwa, jeżeli została wyznaczona przez Operatora Serwisu,

(iii) Dyrektor Zarządzający.

7. Za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:

(iv) Inspektor Ochrony Danych, jeżeli został powołany w Spółce,

(v) komórka organizacyjna odpowiedzialna za obszar bezpieczeństwa, jeżeli została wyznaczona przez Operatora Serwisu,

(vi) Dyrektor Zarządzający,

(vii) wszyscy członkowie personelu Operatora Serwisu.

Rodzaj przetwarzanych Danych osobowych i cele przetwarzania

1. Operator Serwisu zbiera i przetwarza Dane osobowe przekazane przez Uczestnika za pośrednictwem Serwisu. Są to dane takiej jak imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia inne dane przekazane w formularzu zgłoszeniowym, korespondencji kierowanej do Operatora Serwisu, ujawnionych w załączonych dokumentach.

2. Operator Serwisu przetwarza Dane osobowe Uczestników w następujących celach:

1) umieszczenia w bazie danych Uczestników Serwisu oraz utworzenia profilu Uczestnika Serwisu (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO);

2) wykorzystania do obecnych i przyszłych procesów aplikacyjnych na studia w Wielkiej Brytanii poza Irlandią Północną prowadzonych przez Edu4u (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO);

3) wykorzystania do obecnych i przyszłych procesów aplikacyjnych o finanse na studia w Wielkiej Brytanii poza Irlandią Północną prowadzonych przez Ed4uu (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO);

4) udostępniania potencjalnym uczelniom wyższym na terenie Wielkiej Brytanii poza Irlandią Północną (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO);

5) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Edu4u polegający na ochronie jego praw – art. 6 ust. 1 lit f RODO);

6) analitycznych i statystycznych (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Edu4u polegający na prowadzeniu analiz aktywności Uczestników w Serwisie, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności – art. 6 ust. 1 lit f RODO);

7) kontaktowania się z Uczestnikiem za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji oraz informowania go o propozycjach przyjęcia go na studia lub w celu przekazania informacji dotyczących uzyskania finansowania na studia, przekazania innych informacji niezwiązanych z usługami świadczonymi na rzecz Uczestnika. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy Uczestnika (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Edu4u polegający na prowadzeniu komunikacji z Uczestnikiem w związku z jego działalnością gospodarczą. Edu4u przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy – art. 6 ust. 1 lit f RODO);

8) związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów z Uczestnikiem (podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Edu4u polegający na rozwijaniu działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit f RODO).

9) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

10) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. Operator Serwisu może przetwarzać i wykorzystywać Dane osobowe Uczestnika także w celu skontaktowania się z Uczestnikiem za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji oraz poinformowania go o propozycjach przyjęcia go na studia/uzyskania finansowania, czy przekazania innych informacji.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie przez Podmiot współpracujący Operatorowi Serwisu informacji dotyczącej jego przyjęcia na Studia, uzyskania Finansowania, jeżeli Uczestnik dostał się na Studia/uzyskał Finansowanie u Podmiotu współpracującego za pośrednictwem Operatora Serwisu.

5. Niektóre kategorie Danych osobowych Uczestników mogą być uznawane przez Operatora Serwisu za wrażliwe i podlegają wyższym wymogom bezpieczeństwa i ochrony danych. Operator Serwisu gromadzi Dane osobowe wrażliwe Uczestników tylko w wyjątkowych okolicznościach, gdy jest to konieczne do przetworzenia danych w celu spełnienia zobowiązań prawnych. Takie informacje będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Operator Serwisu nie przetwarza Danych osobowych osób poniżej 16 roku życia, zatem zgoda opiekuna prawnego takich osób na przetwarzanie ich Danych osobowych nie jest wymagana.

Udostępnienie Danych osobowych

1. Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy/ współpracownicy Operatora Serwisu.

2. Dane osobowe mogą być udostępniane Podmiotom współpracującym o treści przekazanej przez Uczestnika w procesie rejestracji i w formie przygotowanej przez Operatora Serwisu.

3. W przypadku, kiedy jeden z Podmiotów współpracujących wyrazi zainteresowanie potencjalnym przyjęciem na Studia Uczestnika\udzieleniem Finansowania Uczestnikowi, Operator Serwisu niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi drogą mailową lub telefoniczną taką informację.

4. Dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym przez przepisy organom w sytuacjach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

5. W przypadku fuzji, przejęcia, likwidacji lub upadłości Operatora Serwisu albo w przypadku sprzedaży wszystkich lub większości jego aktywów, Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do transferu Danych osobowych Uczestników osobom trzecim za uprzednim poinformowaniem Uczestnika o zaistniałej sytuacji oraz umożliwieniem mu usunięcia swoich danych.

Przechowywanie Danych osobowych

1. Operator Serwisu przechowuje dane osobowe Uczestników wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te zostały zgromadzone. Operator Serwisu przechowuje dane również w celu wykonania lub ochrony roszczeń prawnych, w celach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa lub w innych uzasadnionych celach.

2. W przypadku, gdy Operator Serwisu nie będzie miał istotnego kontaktu z Uczestnikiem przez okres dwóch lat, może usunąć Dane osobowe Uczestnika z Serwisu, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują obowiązek ich zachowania (w szczególności z tytułu zobowiązań wobec organów skarbowych lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym).

SPOSÓB OBSŁUGI PRAW JEDNOSTKI I OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

1. Edu4u dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których Dane osobowe przetwarza.

2. Edu4u ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez rożne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej Spółki informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich w Edu4u, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu z Edu4u w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.

3. Edu4u dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.

4. Edu4u wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.

5. W celu realizacji praw jednostki Edu4u zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Edu4u, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany,

6. Edu4u dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

1. Edu4u określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.

2. Edu4u informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.

3. Edu4u informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.

4. Edu4u informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.

5. Edu4u określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam, gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).

6. Edu4u informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.

7. Edu4u informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

8. Edu4u informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

9. Edu4u informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.

10. Edu4u bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

ŻĄDANIA OSÓB

1. Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Edu4u wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste), Edu4u może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

2. Nieprzetwarzanie. Edu4u informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.

3. Odmowa. Edu4u informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.

4. Dostęp do Danych osobowych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych Edu4u informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że gdy Edu4u nie uzna kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych za pierwszą nieodpłatną kopię danych pobierze opłatę za kolejną kopie Danych osobowych.

5. Kopie Danych osobowych. Na żądanie Edu4u wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii Danych osobowych. Edu4u wprowadza i utrzymuje cennik kopii Danych osobowych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie Danych osobowych. Cena kopii Danych osobowych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii Danych osobowych.

6. Sprostowanie Danych osobowych. Edu4u dokonuje sprostowania nieprawidłowych Danych na żądanie osoby. Edu4u ma prawo odmówić sprostowania Danych osobowych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości Danych osobowych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania Danych osobowych Edu4u informuje osobę o odbiorcach Danych osobowych, na żądanie tej osoby.

7. Uzupełnienie Danych osobowych. Edu4u uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Edu4u ma prawo odmówić uzupełnienia Danych osobowych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania Danych osobowych (np. Edu4u nie musi przetwarzać Danych, które są Edu4u zbędne). Edu4u może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych Danych osobowych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Edu4u procedur (np. co do pozyskiwania takich Danych osobowych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

8. Usunięcie Danych osobowych. Na żądanie osoby Edu4u usuwa dane, gdy:

1) Dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,

2) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

3) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,

4) Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

5) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,

Spółka określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony Danych osobowych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.

Jeżeli Dane osobowe podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Edu4u, Edu4u podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te Dane osobowe o potrzebie usunięcia Danych osobowych i dostępu do nich.

W przypadku usunięcia danych Edu4u informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

9. Ograniczenie przetwarzania. Edu4u dokonuje ograniczenia przetwarzania Danych osobowych na żądanie osoby, gdy:

a. osoba kwestionuje prawidłowość Danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c. Edu4u nie potrzebuje już Danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Edu4u zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania Edu4u przechowuje Dane osobowe, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której Dane osobowe dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Edu4u informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Edu4u informuje osobę o odbiorcach Danych osobowych, na żądanie tej osoby.

10. Przenoszenie Danych osobowych . Na żądanie osoby Edu4u wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, Dane osobowe dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Edu4u, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych Edu4u.

11. Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej Danych osobowych, a dane przetwarzane są przez Edu4u w oparciu o uzasadniony interes Edu4u lub o powierzone Edu4u zadanie w interesie publicznym, Edu4u uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Edu4u ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12. Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych. Jeżeli Edu4u prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Edu4u uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

13. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej Danych osobowych przez Edu4u na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Spółka uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

14. Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu. Jeżeli Edu4u przetwarza Dane osobowe w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Edu4u zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Edu4u, chyba że taka automatyczna decyzja: (i) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Edu4u, lub (ii) jest wprost dozwolona przepisami prawa, lub (iii) opiera się na wyraźnej zgodzie odwołującej osoby.

MINIMALIZACJA

Edu4u dba o minimalizację przetwarzania Danych osobowych pod kątem: (i) adekwatności Danych osobowych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania), (ii) dostępu do Danych osobowych, (iii) czasu przechowywania danych.

1. Minimalizacja zakresu. Edu4u zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO. Edu4u dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok. Edu4u przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).

2. Minimalizacja dostępu. Edu4u stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne

3. (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe). Edu4u stosuje kontrolę dostępu fizycznego. Edu4u dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach

4. w składzie personelu i zmianach ról osób oraz zmianach podmiotów przetwarzających.

5. Minimalizacja czasu. Edu4u wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych

6. w Edu4u, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze. Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z systemów produkcyjnych Edu4u, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Edu4u.

Z abezpieczenie Danych osobowych

1. Operator Serwisu chroni Dane osobowe Uczestników, stosując odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, w celu zachowania poufności Danych osobowych i ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub jakąkolwiek inną formą bezprawnego przetwarzania.

2. Dostarczane Operatorowi Serwisu Dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Operator Serwisu dokłada starań dla zapewnienia jak najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa za pomocą dostępnych środków technicznych i organizacyjnych.

3. W każdym wypadku Operator Serwisu zaleca Uczestnikom ostrożność i korzystanie z oprogramowania chroniącego przed zagrożeniami ochrony Danych osobowych występującymi w Internecie (w tym program antywirusowy, firewall, uruchomienie w przeglądarce internetowej filtra antyphishingowego).

4. W Serwisie mogą znaleźć się linki do innych stron internetowych. Wejście w taki link spowoduje przeniesienie Uczestnika na inną stronę internetową. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób funkcjonowania i przetwarzania Danych osobowych Uczestnika przez inne strony internetowe. Należy każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności danej strony internetowej przed rozpoczęciem korzystania z niej.

Filary ochrony Danych osobowych w Edu4u:

Filarami ochrony Danych osobowych w Edu4u są:

1) Legalność – Edu4u dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.

2) Bezpieczeństwo – Edu4u zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując stale działania w tym zakresie.

3) Prawa Jednostki – Edu4u umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.

4) Rozliczalność – Edu4u dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili moc wykazać zgodność.

Zasady ochrony Danych osobowych

Edu4u przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

Inwentaryzacja Danych osobowych

Edu4u dokonuje identyfikacji zasobów Danych osobowych w Edu4u, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:

1) przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii i danych karnych;

2) przypadków przetwarzania danych osób, których Edu4u nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane/UFO);

3) przypadków przetwarzania danych dzieci;

4) profilowania;

5) współadministrowania Danymi osobowymi.

Rejestr

Edu4u opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w Edu4u (dalej: Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w Edu4u. Edu4u zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:

1) utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,

2) inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Edu4u przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Edu4u.

Pliki cookies

1. Serwis nie wykorzystuje własnych plików cookies.

2. Serwis wykorzystuje usługi zewnętrzne, świadczone przez Google, Inc. z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, USA), które korzystają ze swoich cookies („zewnętrzne” cookies).

3. Zasady korzystania z zewnętrznych cookies zostały opisane w dokumencie: Polityka ochrony prywatności Google

4. W zakresie informacji o preferencjach Uczestnika gromadzonych przez sieć Google, Uczestnik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl

Zmiany w Polityce Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności może zostać w każdej chwili zmieniona przez Operatora Serwisu. W takim przypadku zostanie niezwłocznie umieszczona w Serwisie, tak aby korzystający z niej Uczestnicy mogli się z nią zapoznać.

2. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: edu4uinfoo@gmail.com