INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące
znajdziesz poniżej.
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest EDU4U LTD z siedzibą w Londynie, 20-22 Wenlock
Road, London, England, N1 7GU, nr firmy według angielskiego Companies House 10954143 (Edu4u).
II. CELE PRZETWARZANIA
Edu4u przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
● umieszczenia w bazie danych Uczestników Serwisu oraz utworzenia profilu Uczestnika Serwisu
(podstawą prawną przetwarzania jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO);
● wykorzystania do obecnych i przyszłych procesów aplikacyjnych na studia w Wielkiej Brytanii
poza Irlandią Północną prowadzonych przez Edu4u (podstawą prawną przetwarzania jest
zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO);
● wykorzystania do obecnych i przyszłych procesów aplikacyjnych o finanse na studia w Wielkiej
Brytanii poza Irlandią Północną prowadzonych przez Ed4uu (podstawą prawną przetwarzania
jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO);
● udostępniania potencjalnym uczelniom wyższym na terenie Wielkiej Brytanii poza Irlandią
Północną (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO);
● ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes Edu4u polegający na ochronie jego praw – art. 6 ust. 1
lit f RODO);
● analitycznych i statystycznych (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
Edu4u polegający na prowadzeniu analiz aktywności Uczestników w Serwisie, a także ich
preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności – art. 6 ust. 1 lit f RODO);
● kontaktowania się z Uczestnikiem za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub innych
środków komunikacji oraz informowania go o propozycjach przyjęcia go na studia lub w celu
przekazania informacji dotyczących uzyskania finansowania na studia, przekazania innych
informacji niezwiązanych z usługami świadczonymi na rzecz Uczestnika. W takim przypadku
dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy Uczestnika
(podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Edu4u polegający na prowadzeniu
komunikacji z Uczestnikiem w związku z jego działalnością gospodarczą. Edu4u przetwarza
jedynie dane osobowe istotne dla sprawy – art. 6 ust. 1 lit f RODO);
● związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów z Uczestnikiem (podstawą prawną
przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Edu4u polegający na rozwijaniu
działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit f RODO).
● w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
● w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.
6 ust. 1 lit. f RODO);
● w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w
tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego
prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych mogą̨ być podmioty zewnętrzne, z którymi Edu4u współpracuje podczas
realizacji usług dla Uczestnika, w tym potencjalne uczelnie wyższe, dostawcy odpowiedzialni za
obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe, kurierzy, firmy
archiwizujące, podmioty odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosków o finansowanie studiów, podmioty
z naszej grupy kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą, partnerzy handlowi Edu4u.
IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I
ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane przetwarzane są przez czas posiadania konta jako Uczestnik Serwisu, jeżeli nie
aplikowałeś na studia, czy o finanse. W przypadku, gdy aplikowałeś poprzez Edu4u na studia lub o
finansowanie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Twojej aplikacji i
usunięcia Twojego konta jako Uczestnik Serwisu. W każdym przypadku do czasu wycofania wyrażonej
zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadku, gdy
podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, w celu ustalenia lub
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora oraz
przetwarzania w celu analitycznym i statystycznym. Okres przetwarzania danych może być
przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą
wymagać tego przepisy prawa.
Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych
usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli
przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustaliliśmy, że się
zdezaktualizowały.
VI. TWOJE PRAWA
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać,
abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich
przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy
nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je
usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego
przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu
prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy
przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing
bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy
wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas
przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że

wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw
lub też Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś
na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio
innemu podmiotowi.
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Anglii, którym jest ICO – brytyjski organ
nadzorczy ds. ochrony danych osobowych.
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem,
możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego
właściwego organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które
przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: edu4uinfoo@gmail.com, zadzwoń
pod numer: +44 (0) 7402175936, lub udaj się do jednego z naszych biur w Polsce (ul. Tagore 1/11
Warszawa) czy w UK (28 Blenheim Court, 2 Church Street, Leicester, LE11LG, England.). Pamiętaj,
przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię
zidentyfikować.
VII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić świadczenia
naszych usług na Twoją rzecz, gdyż nie będziemy w stanie wykonać naszej usługi.